سه شنبه 29 مهر 1399

 

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>تسهیلات و حمایت ها>دانش آموختگان برتر دانشگاهی>شرایط مشمولان

شرایط مشمولان

متقاضیان در صورت احراز شرایط زیر می‌توانند از تسهیلات آیین‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان ‌برتر دانشگاهی» بهره‌مند شوند:

الف. شرایط دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور:

1. وضعیت فعلی متقاضی باید دانش‌آموخته باشد.

2. حداکثر سه سال از تاریخ رسمی دانش‌آموختگی متقاضی گذشته باشد.

3. حد نصاب امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مطابق جدول 1 و 2 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دورة زمانی بررسی کسب کرده باشد.

ب. شرایط دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور:

1. وضعیت فعلی متقاضی باید دانش‌آموخته باشد.

2. حداکثر شش سال از تاریخ رسمی دانش‌آموختگی متقاضی گذشته باشد.

3. حد نصاب امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مطابق جداول  1 و2 و بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر متقاضیان در دورة زمانی بررسی کسب کرده باشد.

جدول 1

تسهیلات

دانش‌آموختة دکتری تخصصی

دانشجوی دکتری تخصصی

دانش‌آموختة کارشناسی‌ارشد

دانش‌آموختة کارشناسی

تسهیلات دوره پسادکترا (جایزة شهید دکتر چمران)

350

-

-

-

حمایت از فعالیت های پژوهشی استادیاران جوان (جایزة دکتر کاظمی آشتیانی)

250

-

-

-

جذب در نهادهای فنّارانه (جایزة شهید تهرانی مقدم)

250

-

200

120

تسهیلات جذب درموسسه های علمی (جایزه شهید دکتر شهریاری)

250

-

-

-

تسهیلات فرهنگیرفاهی (وام ساخت یا خرید مسکن)

250

-

200

150

ادامه تحصیل دردورة دکتری (جایزة شهید احدی)

-

-

230

-

نظام وظیفة دانش‌آموختگان برترِ دانشگاهی

180

140

130

-

نظام وظیفة دانش‌آموختگانِ برتر غیر مقیم

400

-

200

-

 

جدول 2

تسهیلات

مقطع دانش‌آموختگی

حد نصاب امتیاز فعالیت‌های علمی

حد نصاب امتیاز فعالیت‌های فنّاورانه

حد نصاب امتیاز مجموع امتیاز مورد نیاز

نظام وظیفة فنّاور

کارشناسی

20

60

100

کارشناسی‌ارشد

30

60

110

دکتری تخصصی

40

60

120

 

 

                        تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                     آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه پیام نور، بنیاد نخبگان استان ایلام، تلفن: 32242000 (084)