چهارشنبه 21 آذر 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

باسمه تعالی


شیوه‌نامة بهره‌مندی دانش‎آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات ادامه تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی
(جایزة شهید احدی)

 
مقدمه

به استناد تبصرة مواد 3 و 4 آیین¬نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش¬آموختگان برترِ دانشگاهی» و به منظور اجرایی سازی بند «الف-1» از مادّۀ 4 آیین نامه و با هدف تسهیل مسیر تحصیلی دانش‌آموختگان برترِ دورة‌ کارشناسی وکارشناسی‌ارشد در دورة دکتری تخصصی، دانش‌آموختگان‌برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه نامه می توانند از تسهیلات ادامة تحصیل در دورة دکتری تخصصی در قالب «جایزة شهید احدی»، به پاس توانمندی‌های علمی شهید احمدرضا احدی، بهره مند شوند.

مادّة1: تعاریف

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.

ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

د. معاونت برنامه‌ریزی آینده‌سازان: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت آینده‌سازان بنیاد است.

ه‍ ‍.آیین نامه: منظور «آیین نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.

و. مؤسسة علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است که صحت مدارک صادرة آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.

ز. مؤسسة پذیرنده: منظور هریک از مراکزآموزش عالی و پژوهش ‌کشور است که بنا به مقررات وزارت علوم، وزارت بهداشت، یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول است و دانش‌آموختگان را در مقطع تحصیلی جدید پذیرش می‌کنند.

ح. سازمان سنجش: منظور سازمان سنجش آموزش کشور است.

ط. دانش¬آموختة برتر: منظور هر یک از دانش آموختگان مشمول بند «الف- 1» از مادّۀ 4 آیین نامه است.

مادّة 2: شرایط مشمولان

متقاضیان بهره مندی از تسهیلات ادامه تحصیل در مقطع دکتری بر اساس سال دانش آموختگی و وضعیت فعلی تحصیل شان به شرح ذیل امکان استفاده از این تسهیل را دارند:.

2-1. دانش‌آموختگان دورة کارشناسی‌ارشد

الف. انتخاب مشمولان از مبدأ بنیاد

دانش‌آموختگان دورة کارشناسی‌ارشد مورد تأیید وزارت علوم / وزارت بهداشت و نیز دانش آموختگان دورة دکتری حرفه‌ای مورد تأیید وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر می توانند از جایزة شهید احدی بهره‌مند ‌شوند:

الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.

ب. دست‌کم 300 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 راکسب کرده و پس از قیاس با سایرین و بررسی کیفی به تأیید کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر رسیده باشند.

تبصرة1: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی وارد می‌شود و تصمیم گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّة 4 بستگی دارد.

تبصرة 2: دانشجویان دورة کارشناسی‌ارشد (یا دکتری حرفه‌ای ) مؤسسه‌های  داخل کشور که حداکثر تا پایان شهریور ماه سال پذیرش، در دورة دکتری، دورة کارشناسی‌ارشد را با موفقیت به پایان می‌برند نیز در صورت احراز شرط بند «ب» می‌توانند از جایزة شهید احدی بهره‌مند شوند.

ب.2-2.  انتخاب مشمولان از مبدأ دانشگاه

بنیاد می‌تواند حداکثر 80 در صد سهمیة استفاده از جایزة شهید احدی برای دانش‌آموختگان دورة کارشناسی ارشد در هر سال را به مؤسسه‌های علمی برترِ کشور اختصاص دهد تا مؤسسه‌های علمی مشمولان را از میان دانشجویان که شرایط زیر را احراز کرده‌اند انتخاب کنند:
الف. دانشجویان سال دوم دورة کارشناسی‌ارشد

دانشجویان دورة کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم/ وزارت بهداشت زیر که حداکثر تا پایان شهریور ماه سال پذیرش در دورة دکتری، دورة کارشناسی‌ارشد (دکتری حرفه‌ای) را با موفقیت به پایان می‌برند، انتخاب کنند:در صورت احراز یکی از شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر می‌توانند از جایزة شهیداحدی بهره‌مند شوند:

1.      دانشجویان دورة کارشناسی‌ارشد مورد تأیید وزارت علوم / وزارت بهداشت که سال اول تحصیل خود در دروة کارشناسی ارشد را به پایان رسانده باشند.
1.   
2.    دانشجویان دورة دکتری حرفه‌ای مورد تأیید وزارت بهداشت که سال ششم تحصیل خود در دروة دکتری حرفه‌ای را به پایان رسانده باشند.

تبصرة 3: ادامه تحصیل این دسته از برگزیدگان، صرفاً در مؤسسة علمی معرفی کننده و در همان رشتة دورة کارشناسی ارشد امکان پذیر است.
تبصرة 4: فهرست مؤسسه‌های علمی برترِ کشور و تعداد سهمیة هر یک از آنان براساس نظر معاونت برنامه‌ریزی تعیین می‌شود.

2-2. ب. دانش‌آموختگان دورة کارشناسیدانشجویان سال اول دورة کارشناسی ارشد

دانش‌آموختگان دانشجویان دورة کارشناسی‌‌ارشد مورد تأیید وزارت علوم / وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر می توانند از جایزة شهید احدی بهره‌مند ‌شوند:

الف. در دورة کارشناسی‌ارشد از سوی یکی از مؤسسه‌های علمی برترِ دارای ظرفیت پذیرش بدون کنکور (سهمیة استعداد درخشان دانشگاه) پذیرفته شده باشند.

ب. در پایان دوره کارشناسی از سوی مؤسسة پذیرنده در دورة کارشناسی‌ارشد  به عنوان برگزیدگان اولیة بهره‌مندی ازتسهیلات جایزة شهید احدی به بنیاد معرفی شوند.

 در دورة کارشناسی‌ارشد از سوی یکی از مؤسسه‌های علمی برترِ دارای ظرفیت پذیرش بدون کنکور (سهمیة استعداد درخشان دانشگاه) پذیرفته شده باشد.

ب. در پایان دوره کارشناسی از سوی مؤسسة پذیرنده (موسسه ای که بدون آزمون دانشجو را برای مقطع کارشناسی ارشد انتخاب نموده و دانشجو در آن موسسه ادامه تحصیل می دهد)  به عنوان نامزد بهره مندی ازتسهیلات جایزة شهید احدی به بنیاد معرفی شود.

ج. در پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی در دورة کارشناسی‌ارشد، شرایط اعلام شده از سوی مؤسسة پذیرنده برای بهره‌مندی از این جایزه را احراز کنند.

د. در فرصت مجاز (حداکثر چهار نیم سال تحصیلی) در دورة کارشناسی‌ارشد دانش‌آموخته شوند.

تبصرة 3: ادامه تحصیل این دسته از برگزیدگان در دورة دکتری تخصصی، صرفاً در مؤسسة علمی معرفی کننده و در همان رشتة دورة کارشناسی ارشد امکان پذیر است.

تبصرة 4: فهرست مؤسسه‌های علمی برترِ کشور و تعداد سهمیة هر یک از آنان براساس نظر معاونت آینده‌سازان تعیین می‌شود.

تبصرة 5: ادامه تحصیل این دسته از برگزیدگان در دورة دکتری تخصصی، صرفاً در مؤسسة علمی معرفی کننده و در همان رشتة دورة کارشناسی ارشد امکان پذیر است.

تبصرة 6: فهرست مؤسسه‌های علمی برترِ کشور و تعداد سهمیة هر یک از دانشگاه‌ها براساس نظر معاونت برنامه‌ریزی تعیین می‌شود.

مادة 3: تسهیلات

مشمولان این جایزه برای پذیرشِ بدون آزمون در دورة دکتری تخصصی به مؤسسه‌های پذیرنده (از طریق سازمان سنجش) معرفی می‌شوند.

تبصرة 1: استفاده از این تسهیلات برای دانش‌آموختة برتر، مانع بهره‌‌مندی وی از راتبه‌های دستگاه‌های اجرایی نیست.

تبصرة 2: ظرفیت مذکور در مؤسسه‌های پذیرنده، به عنوان مازاد بر ظرفیتِ اصلی مؤسسه تلقی می‌شود.

مادة 4: فرایند اجرا

فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:

4-21. فرایند انتخاب مشمولان از مبدأ بنیاد انتخاب دانش‌آموختگان دورة کارشناسی‌ارشد
   
الف. انتخاب مشمولان از مبدأ بنیاد

1.    رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه برای دانش‌آموختگان دورة کارشناسی‌ارشد را اعلام می کند.

1.2.    فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می کند.
 
3.2.    پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی«کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر»
متشکل از معاون آینده‌سازان یا یکی از مدیران حوزة معاونت آینده‌سازان برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه) و دست‌کم سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبة امتیاز متقاضیان، برگزیدگان را تعیین می‌کند. اعضای حقیقی این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون آینده‌سازان برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.

4.3.    پس از تأیید نهایی، معاون آینده‌سازان برنامه‌ریزی به برگزیدگان نهایی اطلاع رسانی می‌کند و آنان مجازند حداکثر پنج مؤسسة پذیرنده را برای ادامة تحصیل انتخاب و به بنیاد اعلام کنند.

5.4.    سازمان سنجش پس از معرفی برگزیدگان از سوی بنیاد، آنان را به مؤسسه‌های پذیرنده معرفی می‌کند.

6.5.    مؤسسة پذیرنده، پس از مصاحبه با متقاضیان، نتیجه را به سازمان سنجش اعلام می‌کند.

7.6.    سازمان سنجش، نتیجة نهایی را به بنیاد و مؤسسة پذیرنده اعلام می‌کند.

تبصرة 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.

تبصرة 2: چنانچه متقاضی به‌عنوان دانش‌آموختة‌برتر انتخاب نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

تبصرة 3: دانش‌آموختة‌برتر، تا دو نیم‌سال تحصیلی بعد از برگزیده شدن، فرصت دارد در یکی از مؤسسه‌های علمی انتخابی پذیرش دریافت کند، در غیراین‌ صورت جایزة مذکور کان لم یکن تلقی می‌شود.

ب4-2. انتخاب مشمولان از مبدأ دانشگاه

الف. فرایند انتخاب مشمولان از مبدأ دانشگاهدانشجویان سال دوم دورة کارشناسی‌ارشد

1.    معاونت آینده‌سازان برنامه‌ریزی سهمیة هریک از مؤسسه‌های علمی برتر را (براساس فهرست اعلامی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) تعیین و طی نامه‌ای به آنان اعلام می‌کند.

2.    مؤسسه‌های علمی،‌ اسامی را در بازه زمانی مشخص شده، ‌به بنیاد معرفی می‌کنند.

3.    بنیاد،‌ سوابق افراد معرفی شده را بررسی و برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند.

4.    سازمان سنجش پس از معرفی برگزیدگان از سوی بنیاد، آنان را به مؤسسه‌های پذیرنده معرفی می‌کند.

5.5.  مؤسسة پذیرنده، پس از مصاحبه با متقاضیان، نتیجه را به سازمان سنجش اعلام می‌کند.
   
6.6.    سازمان سنجش، نتیجة نهایی را به بنیاد و مؤسسة پذیرنده اعلام می‌کند   

ب. 4-2.  فرایند انتخاب دانش‌آموختگان دورة کارشناسیدانشجویان سال اول دورة کارشناسی‌ارشد

1.    رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه برای دانش‌آموختگان دورة کارشناسی را اعلام می کند.

2.1.    معاونت آینده‌سازان برنامه‌ریزی سهمیة هریک از مؤسسه‌های علمی برتر را (براساس فهرست اعلامی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) تعیین و طی نامه‌ای به آنان اعلام می‌کند.

3.2.    مؤسسه‌های علمیِ برتر اسامی برگزیدگان اولیةدانش آموختگان کارشناسی نامزد بهره مندی از تسهیلات شهید احدی و نیز را به همراه  شرایط برگزیدگان نهایی که متقاضیان برگزیدگان اولیه در پایان نیم‌سال دوم تحصیلی دورة کارشناسی‌ارشد باید احراز کنند، را به بنیاد اعلام می‌کند.

4.3.    بنیاد شرایط احراز را بررسی و بعد از تایید تأیید به برگزیدگان اولیه اطلاع‌رسانی می‌کند. افراد نامزد بهره مندی از تسهیلات شهید احدی می رساند.

5.4.    دانشگاه‌ها،‌ اسامی افرادی برگزیدگان اولیه‌ای که شرایط را احراز کرده‌اند را در بازه زمانی مشخص شده، ‌به بنیاد معرفی می‌کنند.

6.5.    بنیاد،‌ سوابق افراد معرفی شده را براساس شرایط اعلام شده از سوی دانشگاه پذیرنده بررسی و برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند.

7.6.    سازمان سنجش پس از معرفی برگزیدگان‌نهایی از سوی بنیاد، آنان را به مؤسسه‌های پذیرنده معرفی می‌کند.

مادّة 5: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه¬نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت آینده‌سازانبرنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه‌کند.

تبصره: معاون آینده‌سازانبرنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 1 اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّة 6: تصویب و اجرا

این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و یازده ده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ تصویب لازم است.جدول یک

ادامه جدول یک

                        تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                     آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه پیام نور، بنیاد نخبگان استان ایلام، کدپستی: 6931174186، تلفن: 32242000 (084)