سه شنبه 25 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

مقدمه
به استناد تبصره 1 از مادّه 3 آیین‌نامه «شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها» و به منظور تدوین فرایند شناسایی و چگونگی پشتیبانی از مشمولان آیین‌نامه، این شیوه‌نامه تدوین می‌شود:

 

مادّه1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این‌ شیوه‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. آیین‌نامه: منظور آیین‌نامه «شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها» (موضوع مصوّبه هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 1393/11/14) است.

ج. رویداد: منظور هر یک از رخدادهای رقابتی تخصصی با شرایط مذکور در مادّه 2 آیین‌نامه است.

د. نهاد تخصصی ـ حرفه‌ای: منظور هر یک از نهادهای حرفه‌ای در موضوعی تخصصی شامل: انجمن‌های علمی، انجمن‌های صنفی، نهادها و دستگاه‌های تخصصی است.

هـ .کمیسیون دائمی: منظورکمیسیون دائمی هیئت‌امنای بنیاد است.

و. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.

ز.کارگروه ارزیابی: منظور «کارگروه ارزیابی رویدادهای نخبگانی» بنیاد است.

 

مادّه 2: شناسایی رویدادهای نخبگانی

هریک از رویدادهای نخبگانی بر اساس شاخص‌های زیر و مبتنی بر ارزیابی اطلاعات جدول 1 شناسایی می‌شوند:

2-1. در سطح ملّی یا بین‌المللی و به شکل رقابتی برگزار شده باشد.

2-2. برگزارکننده آن یکی از نهادهای تخصصی (در سطح ملّی یا بین‌المللی) باشد.

2-3. شرایط یکسان برای شرکت همه مخاطبانِ رویداد وجود داشته باشد.

2-4. مقررات و فرایندهای شرکت، داوری وگزینش برترین‌های رویداد، مدوّن و مکتوب بوده، از قبل به اطلاع عموم رسیده باشد.

2-5. فرایند برگزاریِ آن متناوب (دست‌کم سالانه) بوده، حداقل سه دوره از آن برگزار شده باشد.

2-6. بنا به تشخیص بنیاد تأثیری تحول‌آفرین بر پیشبرد اهداف توسعه کشور در زمینه‌های علمی، فنّاورانه یا فرهنگی داشته باشد.

 

جدول 1: معیارهای ارزیابی رویدادها

ردیف

معیار

وزن (درصد)

1

سطح و تأثیرگذاری رویداد

30

2

فرایند ارزیابی و داوری

20

3

ضوابط و مقررات برگزاری

15

4

سابقه و توالی برگزاری رویداد

10

5

کیفیت فرایند برگزاری

10

6

شرایط رقابتی در رویداد

5

7

گستره برگزاری رویداد

5

8

شرایط نهاد(های) برگزارکننده

5

مجموع امتیازها

100

تبصره: چگونگی امتیازدهی معیارها بر اساس پیوست شیوه‌نامه صورت می‌پذیرد.

 

مادّه 3: فرایند اعتبارسنجی رویدادهای نخبگانی

3-1. نهادهای تخصصیِ برگزارکننده رویداد نخبگانی و حائز شرایط مذکور در مادّه 2، درخواست خود را برای شناسایی و تأیید اعتبار به بنیاد ارسال می‌کنند.

3-2.کارگروه ارزیابی (موضوع مادّه 4) پس از بررسی، رویدادها را بر اساس معیارهای جدول 1 امتیازدهی می‌کند.

3-3. معاونت برنامه‌ریزی، رویدادهای نخبگانی را برای تأیید نهایی به کمیسیون دائمی معرفی می‌کند.

3-4. در صورت تأییدکمیسیون دائمی، رویداد جزء مصادیق معتبر رویدادهای نخبگانی برای دوره زمانی بررسی قرار می‌گیرد.

تبصره: اعتبار رویداد نخبگانی از سال تأیید تا زمان بررسیِ مجدد درکمیسیون پابرجا خواهد ماند.

 

مادّه 4: ‌کارگروه ارزیابی

به منظور بررسی رویدادهای نخبگانی، «کارگروه ارزیابی رویدادهای نخبگانی» با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف. ترکیب: کارگروه ارزیابی در معاونت برنامه‌ریزی و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف-1. مدیرکلّ دفتر مدیریت و نظارت بر فرایندها (رئیس‌کارگروه)

الف-2. یکی ازکارشناسان دفتر مدیریت و نظارت بر فرایندها (دبیرکارگروه)

الف-3. دو تا چهار تن از متخصصان و صاحب‌نظران آشنا با رویدادهای نخبگانی و موضوع کارگروه

تبصره 1: اعضای کارگروه‌ها با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.

تبصره 2: اعضای بند «الف ـ2» و «الف ـ3» با حکم معاون برنامه‌ریزی به مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ب. وظایف: مهم‌ترین وظایف‌کارگروه ارزیابی به شرح زیر است:

ب-1. بررسی ویژگی‌های رویدادهای نخبگانیِ برگزار شده و پیشنهاد تأیید آنها به مراجع ذی‌ربط

ب-2. تعیین تناسب علمی، تجربی و شغلی برگزیدگان با طرح برگزیده در رویداد نخبگانی

ب-3. پیشنهاد تسهیلات اعطایی به رویدادها و برگزیدگان آنها به مراجع ذی‌ربط

ب-4. پایش رویدادهای نخبگانی و نظارت عالیه بر عملکرد آنها


مادّه 5: فرایند پشتیبانی از برگزیدگان

5-1.کارگروه ارزیابی بر اساس سطح رویداد تأییدشده، تسهیلاتی را مطابق جدول 2 برای برگزیدگان آنها پیشنهاد می‌کند:

 

جدول2: تسهیلات اعطایی به برگزیدگان رویدادهای معتبر نخبگانی

ردیف

تسهیلات

توضیحات

1

لوح تقدیر

با امضای رئیس/معاونان بنیاد حسب سطح اعتبار بنیاد

2

جایزه نقدی

بر حسب بودجه بنیاد

3

تسهیلات تواناسازی طرح برگزیده

برای ارتقای طرح برگزیده در سطوح مختلف

4

لحاظ امتیاز در آیین‌نامه‌های بنیاد

لحاظ کردن امتیاز در آیین‌نامه‌های مختلف بنیاد برای استفاده از تسهیلات مختلف دانشجویی، دانش‌آموختگان و سایر مقررات بنیاد

 

5-2. تسهیلات پیشنهادی پس از تصویب رئیس بنیاد، به برگزیدگان رویداد اعطا می‌شود.

تبصره 1: انتخاب برگزیدگان هر رویداد، بر اساس میزان مشارکت آنان در طرح برگزیده و تطابق دانش، تجربه و سایر اقتضائات (سن، شغل و ...) با موضوع طرح برگزیده است.

تبصره 2: برگزیدگان هر رویداد، حداکثر ظرف مدت سه‌سال از برگزیده شدن مجازند از تسهیلات اعطایی بنیاد بهره‌مند شوند.


مادّه 6: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه‌نامه و نظارت بر اجرای صحیح آیین‌نامه و شیوه‌نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی بنیاد است و لازم است هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه و ارائه کند.

تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر شاخص‌ها و معیارهای شناسایی و اعتبارسنجی رویدادهای نخبگانی را تعیین و به همراه امتیاز آنها در جدول‌ 1 اعمال‌کند تا در صورت نهایی شدن، به طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

 

مادّه 7: تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و هفت تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن تا تاریخ 30/12/1395 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شیوه‌نامه اعمال می‌شود.

دانلود فایل شیوه نامه

                        تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
                     آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه پیام نور، بنیاد نخبگان استان ایلام، کدپستی: 6931174186، تلفن: 32242000 (084)