کارگاه آموزشی روش تحقیق

کارگاه آموزشی روش تحقیق برگزار گردید

بنیاد نخبگان استان ایلام کارگاه آموزشی روش تحقیق را توسط دکتر نعمت عزیزی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام برای صاحبان استعدادهای برتر، دانشجویان و علاقه مندان سراسر کشور  به صورت مجازی در روز یک شنبه 28 شهریورماه ۱۴۰۰برگزار نمود.

در ابتدای این کارگاه که به صورت وبینار برگزار گردید خانم دکتر صالحی پور رییس بنیاد نخبگان استان ضمن خوش آمد به شرکت کنندگان و تشکر از دکتر عزیزی، برای همه آرزوی سلامتی کردند.

دکتر عزیزی با اشاره به تعاریف مختلف تحقیق، بیان کردند: تحقیق کار منظم و پيگير در کشف و فهم، که به نظريه اي براي تعميم منتهي شود و بررسي کامل موضوع به گونه اي منظم و منسجم و براساس روش هاي عيني و غيرشهودي، به منظور کسب اطلاعات يا کشف اصول وابسته به آن تحقيق را مي توان به تجزيه و تحليل، ثبت عيني و سيستماتيک مشاهدات کنترل شده که پروراندن قوانين کلي، اصول، نظريه ها و همچنين به پيش بيني و يا احتمالاً به کنترل نهايي رويدادها منتج شود تعريف کرد.

مدرس کارگاه انواع تحقیقات تجاری، تحقیقات پلیسی، تحقیقات روزنامه ای، تحقیقات داستانی و تحقیقات دانشگاهی (علمی) را شرح داد.

ایشان مراحل نگارش یک تحقیق را به ترتیب انتخاب موضوع و مشخص نمودن عنوان تحقیق؛ مطالعه سطحی و مراجعه به پژوهش های مرتبط (جمع آوری منابع)؛ تهیه پروپوزال (پیشنهاده تحقیق) در پایان نامه نویسی؛ نگارش اولیه (فیش برداری)؛ مطالعه دقیق، تعمّق و تفکر در مطالب نگاشته شده؛ بازنگری عنوان تحقیق؛ نگارش پیش نویس (چرکنویس تحقیق) و اضافه کردن فهرست ها و ضمائم بیان نمودند.

عزیزی روش هاي تحقيق را به عنوان هدايتگر جستجوهاي علمي بیان نموده و افزود: در جهت دستيابي به حقيقت به شكل هاي مختلف دسته بندي مي شوند، مانند: اهداف تحقيق و نحوه گردآوري داده ها.

وی در خصوص طبقه بندي تحقيق بر مبناي هدف افزود: با هر تحقيق، تلاشي سيستما تيک و روش مند به منظور دست يا فتن به پاسخ يک پرسش يا راه حلي براي يک مسأله است. با توجه به اينکه پرسشها و مسأله ها ماهيتها ي گوناگوني دارند، لذا مي توان بر پايه چگونگي اين پرسشها و مسأ له ها تحقيقات را طبقه بندي نمود. بايد توجه داشت که طبقه بندي تحقيقات براساس نوع هدفشان ضرورتاً به معناي وجود مرزهاي مشخص و دقيقي بين انواع تحقيقات نيست، بلکه اکثر اين تحقيقات در يک امتداد قرار دارند و با هم وابستگي هاي مفهومي دارند. براي مثال، تحقيقات بنيادي زيربنايي براي تحقيقات کاربردي است. در اينکه چه نوع تحقيقاتی جزو اين طبقه بندي قرار مي گيرند تفاوتهايي دیده مي شود، در اينجا تلاش میکنیم تا ترکيبي از اين طبقه بندي ها ارائه نماییم. مثلاً در طبقه بند ي هاي جد يد به واژه اي تحقيقات بنيا دي و کاربرد ي ، اصطلاحات تحقيقات استراتژيک تحقيقات ماموريت گرا  و بينش گرا  مطرح شده است. که تحقيقات بنيادي (پايه)، تحقيقات کاربردي، تحقيقات ارزيابي و تحقيق و توسعه می توان تقسیم نمود.

همچنین ایشان طبقه بندي تحقيق  بر حسب روش  و انواع آن را شامل تحقيق تاريخي، تحقيق توصيفي، تحقيق پيمايشي (زمينه يابي)، روش تحليل محتوا، تحقيق ميدانی، مورد كاوی، تحقيق همبستگي، تحقيق علي (آزمايشي)، تحقيق تجربي و تحقيق علّي- تطبيقي تشریح نمود.

تاریخ انتشار : 1400/06/28
کد : 20599
تعداد بازدید: 37