تور بازدید مجازی از واحدهای صنعتی پلیمر توس

تور بازدید مجازی از واحدهای صنعتی پلیمر توس برگزار می گردد

بنیاد نخبگان استان ایلام با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام؛ برگزار می کنند:
تور بازدید مجازی از واحدهای صنعتی پلیمر توس استان خراسان رضوی

زمان برگزاری: روز سه شنبه ۳۰ شهریور ماه

ساعت برگزاری: ۱۱ تا ۱۲:۳۰


لینک بازدید:
https://www.skyroom.online/ch/ariagrap/tourmajazi

لطفا در هر دو بازدید از طریق سامانه سینا ثبت نام نمایید

تاریخ انتشار : 1400/06/29
کد : 20600
تعداد بازدید: 53