بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

دکتر ژانت سلیمان ن‍ژاد

دکتر خلیل سالکی

دکتر رضا خانی

دکتر مژگان صالحی پور

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

از تاریخ 1389/07/07 تا 1390/08/11

از تاریخ 1390/08/12 تا 1393/10/24

از تاریخ 1393/10/25 تا 1397/06/14

از تاریخ 1397/12/15 تا 1401/02/25