بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

دکتر ژانت سلیمان ن‍ژاد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

از تاریخ 1389/7/6 تا 1390/8/11

دکتر خلیل سالکی

عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

از تاریخ 1390/8/12 تا 1393/10/24

دکتر رضا خانی

عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

از تاریخ 1393/10/25 تا 1397/12/25